Chứng nhận tiến bộ công nghệ
In bài này

 

  1. Kênh, mương BTCT, BTCS thành mỏng đúc sẵn

 

         2. Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển