In bài này

 

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR – VT ( Busadco) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoát động công ích theo mô hình Công ty Mẹ - công ty con, là doanh nghiệp Khoa học đầu tiên của Việt Nam.

Nghiên cứu khoa học và đào tạo: